Актуални програми


Отворените към настоящия момент програми и финансови инструменти, предназначени за бизнеса са:
BG16RFOP002-1.016 - „Развитие на иновационни клъстери“


BG16RFOP002-1.016 - „Развитие на иновационни клъстери“
Предоставяне на подкрепа за стимулиране на иновационната дейност на клъстери чрез съвместно използване на съоръжения, обмен на познания и опит, ефективен принос за трансфера на знания, изграждане на специфични мрежи от взаимосвързани, но оставащи си конкуренти на пазара компании, разпространение на информация и сътрудничество между предприятията и други организации в клъстера. Краен срок за подаване на проектни предложения: 26.10.2019 г. 16:00 ч.

Информация