Тръжни процедури


Неизменна част от управлението на договори за безвъзмездна помощ, са процедурите за избор на изпълнител (доставчик) на ДМА, стоки или услуги, в съответствие с ПМС69/2013 или ЗОП. Допускането на сериозни грешки при тяхното провеждане е едно от основанията, съответната финансираща институция да не признае направените по проекта разходи. В колаборация с доверени адвокати, обичайните съветници на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД изготвят необходимите документи за провеждане на тръжни процедури, съобразени с техническото и финансово задание на бенефициента от една страна и пълно спазване на законовите изисквания от друга.