Преструктуриране на кредитни експозиции


Динамично развиващата се пазарна икономика и задълбочаващата се световна икономическа криза, оказват влияние върху предлаганите от банковите институции кредитни и дебитни услуги. Екипът на „Ей Ес Джи Проджект Мениджмънт“ ЕООД извършва постоянен мониторинг на кредитния пазар и предлага оптимизирани решения на клиентите си за преструктуриране на експозициите им с финансово по-благоприятни условия. В друг аспект експертите на дружеството в синергия с доверени адвокати, предоставят квалифицирана подкрепа на клиенти изпаднали в моментна неплатежоспособност към кредиторите си, преговаряйки с тях за осигуряване на гратисен период, намаляване на погасителната вноска и удължаване на крайния срок за издължаване.